Warunki świadczenia usługGATE
GATE-LOGO-czyste 1000x207

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl. Sprzedającym jest spółka GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Torowej 3H, 30-435 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. Krakowa Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000479306, zarejestrowani pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
korzystając z adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej: +48 12 210 05 23

 • 1 Definicje
 1. Dane osobowe –oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio  lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 4. Przedmiot transakcji –Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Sklep Internetowy GATE – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 12. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego GATE.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy GATE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie GATE są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i rynki zagraniczne.
 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych GATE są cenami brutto podanymi w wybranej walucie (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożenie Zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach od 9 do 16 czasu środkowo europejskiego UTC+01:00 w dni pracujące od poniedziałku do piątku.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest w terminem 1-5 dni. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
 5. Kupujący jest świadomy, że dostawa Pocztą Polską może zająć nawet 6 tygodni (w zależności od kraju, do którego wysyłany jest towar). GATE ENTERPRISE sp. z o.o. sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki. Aczkolwiek, jeśli zamówienie zostało wysłane Pocztą Polską i kupujący nie otrzymał zamówienia w ciągu 6 tygodni od dnia wysyłki, GATE ponownie prześle to zamówienie na własny koszt. Jeśli okaże się, że taka sytuacja zaistniała a Kupujący otrzymał dwa zamówienia, jest on zobowiązany do zwrócenia jednego z nich.
 • 5 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 • 6 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium całego świata.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumentów Dz.U. 2014 nr 0,poz.827.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 9, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 • 8 Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Czas gwarancji każdego produktu widnieje na jego opakowaniu, lub fotografii jego opakowania na stronie internetowej. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy. Usługodawca ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie gwarancyjne drogą elektroniczną (email) w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 3. Naprawiony lub nowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. Gwarancja nie może być zatwierdzona jeśli: (a) Produkt został zniszczony wskutek mechanicznego, termicznego lub chemicznego uszkodzenia powstałego przypadkowo; używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem (niezgodnie z instrukcją), nadużycia, zaniedbania, nadmiernego fizycznego, elektrycznego lub elektromechanicznego obciążenia; zalania cieczą lub płynem; zmian i modyfikacji struktury jakiejkolwiek części Produktu (np. zdjęcie rurki termokurczliwej), lub (b) istnieje niemożność podania numeru seryjnego Produktu – np. numer seryjny został zdarty lub jest nieczytelny, (c) Produkt został zniszczony lub uszkodzony wskutek nieprawidłowej instalacji.
 6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu bądź Usługodawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem baz danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Usługodawcę do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (czyli cofnięcie zgody), a jeśli dane były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, do czasu przedawnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawieranych drogą elektroniczną umów lub ustaleniu, że dane są już nieaktualne.
 4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Klient ma prawo uzyskać dostęp do treści swoich danych, zgłosić drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację, że dane wymagają poprawiania, a także ma prawo wyrazić chęć do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku wymienionych zgłoszeń, Usługodawca ma obowiązek działać w zgodzie z wolą Klienta.
 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumentów (Dz.U. 2014 nr 0 ), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 2018-03-02

 


Informacja
Kontakt

Newsletter

Sign up to our newsletter and get the latest news about products, premieres and promotions.

Please provide valid e-mail

Required

Invalid Input